Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Maraton, nakladatelství, s.r.o., IČ 08792518, se sídlem Hartigova 1107/54, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Hartigova 1107/54, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

Email: maraton@emaraton.cz

Telefon: (+420) 776 866 539

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 30 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Předávání osobních údajů třetím stranám


1. Správce předává osobní údaje třetím stranám v těchto případech:

 • Doručování zboží: Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu Správce předá, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat. Dopravcům Správce předává zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém může dopravce Zákazníka kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je
  třeba při převzetí zboží uhradit. Provoz E-shopu: Osoby zajišťující služby provozování E-shopu a další služby v souvislosti s provozováním E-shopu, popř. zajišťující marketingové služby.
 • Platební karty: Správce nemá údaje o platebních kartách, kterými Zákazník platí, neboť těmi disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 • Externí účetní: Osobám zajišťujícím vedení a zpracování účetnictví musí Správce zpřístupnit osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy se Zákazníkem a splnění zákonných povinností Správce jako provozovatele internetového obchodu. Provozovatel reklamní webové služby: Údaje Zákazníka mohou být předávány provozovatelům reklamních webových služeb jako Meta, Google Ads nebo Sklik, Linkedin, Pinterest, aby mohl Správce nabízet své zboží a služby jejich prostřednictvím.
 • Provozovatel služby pro rozesílku newsletterů: Za účelem rozesílání elektronických newsletterů, předává Správce některé osobní údaje Zákazníků provozovatelům služby pro rozesílku, jako např. EcoMail, Smart Emailing. 


2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

3. Cookies

 • Cookies jsou malé textové soubory sloužící k identifikaci osob na internetu. Webové stránky jsou schopné je uložit do koncových zařízení uživatelů (počítače, mobily, tablety apod.) už při prvním zobrazení stránky. Při dalším průchodu stránka soubor cookies rozpozná a přečte kód, který do něj sama zašifrovala. V kódu mohou být uloženy nejrůznější informace získané o uživateli. Správce k provozu E-shopu využívá různé typy souborů cookies, a to zejména
  • Technické cookies – umožňuje uložení nastavení uživatelského rozhraní (včetně jazyka, velikosti písma apod.)
  • Cookies zajišťující zabezpečení – slouží např. k ověřování Zákazníků, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.
  • Cookies pro marketingové účely – slouží k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní, ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se Zákazníkovi nezobrazovaly reklamy, které už viděl.
  • Analytická cookies – vyhodnocují např. návštěvnost webu.
  • Cookies třetích stran – pokud se týkají plug-in modulů pro sdílení obsahu na sociálních sítích a jsou ukládány do zařízení koncového uživatele, který je k této sociální síti přihlášen.
 • Použití cookies zajišťujících řádné fungování webu není podmíněno souhlasem Zákazníka.
 • Pro použití cookies pro marketingové účely je Správce povinen vyžádat si aktivní souhlas Zákazníka. Tento souhlas může Zákazník vyjádřit kliknutím na tlačítko „Přijímám“ na vyskakovací liště, která se objeví při vstupu na E-shop.
 • Správce předává soubory cookies těmto třetím subjektům:
  • Google Analytics – za účelem vyhodnocení návštěvnosti.
  • Google Tag Manager – za účelem vyhodnocení návštěvnosti.
  • Hotjar – za účelem vyhodnocení návštěvnosti.
  • Meta – za účelem nabízení zboží a služeb.
  • Google Adwords – za účelem nabízení zboží a služeb.
  • Sklik – za účelem nabízení zboží a služeb.
  • Pinterest – za účelem nabízení zboží a služeb.
  • Google – za účelem nabízení zboží a služeb.
  • Tweeter -za účelem nabízení zboží a služeb.
  • Linkedin – za účelem nabízení zboží a služeb.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020.