Obchodní podmínky

DODACÍ PODMÍNKY

Tyto dodací podmínky se týkají prodeje knih nakladatelství Maraton, které si kupující objedná v e-shopu na těchto internetových stránkách, telefonicky nebo osobně při návštěvě v redakci. Podmínky jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.

 1. Prodávajícím je společnost Maraton, nakladatelství, s.r.o., se sídlem Hartigova 1107/54, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 08792518. Kupujícím je osoba, společnost nebo instituce, která si objedná u prodávajícího knihy.
 2. Doručení objednávek v České republice. Objednané knihy prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím Zásilkovny. Při potvrzení objednávky může kupující zvolit jeden ze dvou způsobů platby:

   

  Zásilkovna na výdejní místo

  a) platba kartou nebo převodem z účtu

  K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat poštovné a balné ve výši 88,- Kč (bez ohledu na hmotnost zásilky). Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu (cenu objednaných knih + poštovné a balné) na účet prodávajícího 1030935434/5500 (Raiffeisenbank);  jako variabilní symbol při platbě převodem uvede číslo své objednávky. Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu Zásilkovnou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.

  b) platba dobírkou

  K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat poštovné a balné ve výši 116,- Kč (bez ohledu na hmotnost zásilky). Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu Zásilkovnou na dobírku nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.

  Zásilkovna domů /s doručením na adresu/

  a) platba kartou převodem z účtu

  K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat poštovné a balné ve výši 118,- Kč (zásilka do 5 kg). Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu (cenu objednaných knih + poštovné a balné) na účet prodávajícího 1030935434/5500 (Raiffeisenbank);  jako variabilní symbol uvede při platbě převodem číslo své objednávky. Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu Zásilkovnou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.

  b) platba dobírkou

  K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat poštovné a balné ve výši 146,- Kč (zásilka do 5 kg). Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu Zásilkovnou na dobírku nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.

 3. Doručení objednávek na Slovensko je možné přes Zásilkovnu za cenu 158,- Kč.
 4. Při osobním odběru v redakci (Hartigova 1107/54, 130 00 Praha 3 –  Žižkov) neplatí kupující poštovné a balné. Knihu je možné si objednat přes náš e-shop a zaplatit ji kartou nebo bankovním převodem na číslo účtu, které sdělujeme v potvrzovacím e-mailu, a pak si ji v redakci vyzvednout; druhá možnost je zakoupit knihu přímo v redakci za hotové nebo přes QR kód.
 5. Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu informovat kupujícího přes e-shop, pokud nemůže objednávku vyřídit.
 6. Kupující souhlasí, aby prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce nebo při registraci a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek kupujícího. Prodávající se zavazuje neposkytnout údaje, které mu kupující sdělí, žádné třetí osobě a chránit tyto údaje před zneužitím.
 7. Zjistí-li kupující, že kniha zakoupená v e-shopu nebo přímo v redakci, má vady (např. obrácený knižní blok, chybějící nebo zpřeházené stránky apod.), prodávající mu ji vymění za bezvadnou, případně po doručení vadné knihy vrátí peníze ve výši kupní ceny.
 8. Kupující, který zakoupil knihu přes internetový obchod (e-shop), ji může vrátit prodávajícímu bez udání důvodu do 14 dnů od jejího doručení. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu peníze odpovídají kupní ceně knihy bez započtení manipulačního poplatku.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě http://shop.emaraton.cz, provozovaném obchodní společností Maraton, nakladatelství, s.r.o., Hartigova 1107/54, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 08792518, DIČ: CZ08792518, registrována v OR u MS v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 325381 ze dne 19. prosince 2019.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Maraton, nakladatelství, s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami jinými zákony, které upravují vztahy mezi podnikateli navzájem.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel a to i v případě, že je uzavírána distančním způsobem.
 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující se označuje jako zákazník. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento smluvní vztah se řídí obecně závaznými právními předpisy upravujícími vztah mezi podnikateli navzájem.
 • Zboží je knižní produkce prodávajícího umístěná a nabízená na webovém rozhraní obchodu.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu http://shop.emaraton.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí je i reklamační řád (viz níže část Záruční a reklamační řád).
 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
 • Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem v podobě potvrzujícího mailu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího. Smlouvu lze uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
 • Prodejce se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo od přijetí platby na náš účet v případě platby převodem. Pokud kupující uvede do poznámky delší dodací lhůtu, je závazná tato dodací lhůta.
 • Daňový doklad je v případě dopravy poštou přiložen k zásilce, při osobním odběru jej kupující obdrží osobně společně se zbožím.
 • Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud na objednávce prokazatelně chybí údaje nutné k úspěšnému vyřízení či odeslání objednávky. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 • Objednané zboží si také můžete po příslušném označení v objednávkovém formuláři vyzvednout v redakci nakladatelství. Při osobním vyzvednutí expediční poplatek NEÚČTUJEME.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Objednávkový proces

 • Kupující je povinen při každém nákupu v internetovém obchodu http://shop.emaraton.cz vyplnit pravdivé údaje při objednávání bez registrace. Kupující se zavazuje, že všechny údaje jím uvedené v registraci, či v údajích objednávky bez registrace jsou pravdivé a úplné. Kupující se zavazuje, že přihlašovací heslo a jméno nesdělí třetí osobě. Za případné zneužití přihlašovacího jména a hesla nenese prodávající odpovědnost.
 • Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou částku za objednané zboží včetně dopravného a dalších poplatků nutných k expedici zboží (viz Obchodní podmínky) uvedených v potvrzení objednávky. V případě, že kupující zvolil způsob platby předem převodem na bankovní účet, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do čtrnácti dnů od jejího vystavení. Pokud prodávající neobdrží platbu v této lhůtě, vyhrazuje si právo zrušit objednávku kupujícího.
 • Zákazník je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu do 48 hodin od okamžiku objednání. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně zasláním emailu na adresu maraton@emaraton.cz.

 

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti, a to na emailu maraton@emaraton.cz.

Způsoby platby

 • hotově nebo QR kódem při osobním odběru
 • bankovním převodem
 • kartou
 • na dobírku (hotově při převzetí zboží) - cena služby: 28,- Kč.

 

Způsoby a podmínky dodání

 • Knihy posíláme prostřednictvím společnosti Zásilkovna na výdejnu vybranou nakupujícím v procesu objednávky nebo na konkrétní adresu. Společnost Zásilkovna na výdejním místě skladuje zásilku sedm dní a poté ji vrací zpět prodávajícímu. V případě opakovaného doručení zásilky účtujeme znovu poštovné.
 • Knihy je také možné vyzvednout osobně v redakci nakladatelství.

 

Cena dodání (poštovné)

 • Zásilkovna na výdejní místo
  • a) platba předem kartou nebo převodem z účtu

K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat poštovné a balné ve výši 88,- Kč (bez ohledu na hmotnost zásilky). Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu (cenu objednaných knih + poštovné a balné) na účet prodávajícího 1030935434/5500 (Raiffeisenbank); při platbě bankovním převodem jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky. Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu Zásilkovnou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.

  • b) platba dobírkou

K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat poštovné a balné ve výši 146,- Kč (bez ohledu na hmotnost zásilky). Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu Zásilkovnou na dobírku nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.

 • Zásilkovna domů /s doručením na adresu/
  • a) platba předem kartou nebo převodem z účtu

K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat poštovné a balné ve výši 118,- Kč (zásilka do 5 kg). Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu (cenu objednaných knih + poštovné a balné) na účet prodávajícího 1030935434/5500 (Raiffeisenbank); při platbě bankovním převodem jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky. Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu Zásilkovnou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.

  • b) platba dobírkou

K ceně objednaných knih bude prodávající účtovat poštovné a balné ve výši 146,- Kč (zásilka do 5 kg). Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu Zásilkovnou na dobírku nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.

 • Osobní odběr

Při osobním odběru v redakci (Hartigova 1107/54, 130 00 Praha 3 –  Žižkov) neplatí kupující poštovné a balné. Knihu je možné si objednat přes náš e-shop a zaplatit bankovním převodem na číslo účtu, které sdělujeme v potvrzovacím e-mailu, a pak si ji v redakci vyzvednout; druhá možnost je zakoupit knihu přímo v redakci za hotové nebo skrze QR kód. Prodejní doba v redakci: každý pracovní den od 9,00 do 17,00.

 

Zasílání na Slovensko 

Doručení objednávek na Slovensko je možné poštou na dobírku. Cena dobírky je 235,- Kč. Zboží je možné odeslat také přes Zásilkovnu za cenu 158,- Kč.

 

Žádná jiná omezení při dodání zboží, vyjma těch, které jsou uvedeny v sekci „Dodací podmínky“, neuplatňujeme.

 

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Kupující spotřebitel má podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce!

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží!

Zboží spotřebitel vrací pokud možno v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu, a to na vlastní náklady nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury (postačí kopie), nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Po předání či prokázání odeslání vráceného zboží kupujícím mu prodávající vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající má nárok na úhradu za snížení hodnoty zboží, pokud došlo k jeho používání a částečnému opotřebení. Výše uvedená možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů se podle § 1837 občanského zákoníku nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od smlouvy (stejně tak vracené zboží) zašlete na adresu:
Hartigova 1107/54, 130 00 Praha 3 –  Žižkov.

Jakost zboží při převzetí kupujícím od prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva kupujícího při nesplnění jakosti při převzetí:

Není-li neúměrné k povaze vady, právo

 • na dodání nové věci
 • na výměnu součástí
 • od smlouvy odstoupit, není-li možné dodat novou věc, respektive vyměnit její součást, nebo při opakovaném výskytu vady po opravě či větším počtu vad, nemůže-li věc řádně užívat.

Je-li to neúměrné k povaze vady, právo na bezplatné odstranění vady. Ve všech případech potom právo na přiměřenou slevu.

Vady, které se na zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vady se nevztahuje na následující případy:

 • Zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením.
 • Zboží bylo poškozeno přírodními živly.
 • Zboží bylo prodáno za nižší cenu pro vadu.
 • Zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím o vadě věděl.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Při výměně zboží neběží nová záruka.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu 24 měsíců od převzetí zboží vyskytne na tomto zboží vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění práva z vady tato práva:

 • jde-li o nepodstatné porušení smlouvy, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • jde-li o podstatné porušení smlouvy bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, právo na opravu, právo na přiměřenou slevu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Záruční a reklamační řád

Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme na zboží záruční lhůtu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci je nutné uvést důvod reklamace (popis závady) a zřetelně vadu označit. Reklamované zboží zašlete prodejci včetně kopie dokladu vystaveného prodejcem. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí zákazník. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato.

Reklamované zboží zasílejte na adresu: Hartigova 1107/54, 130 00 Praha 3 –  Žižkov. Na zásilku uveďte „Reklamace e - shop“.

Kupující může podat reklamaci emailem na adresu maraton@emaraton.cz, do předmětu zprávy uveďte slovo „reklamace“.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O výsledku reklamace vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je předán ihned.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Reklamace se nevztahují na námitky k obsahu knih.

Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na:

APEK - Asociace pro elektronickou komerci (http://www.apek.cz)

ČOI - Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz)

Platforma pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

 

S účinností od 1.2.2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce!

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Registrace v internetovém obchodě

Registrace v internetovém obchodě znamená pro kupujícího především zjednodušení stávajících i budoucích nákupů a zjednodušení užívání ostatních rubrik webu. Při dalších nákupech nemusí své kontaktní údaje již znovu vyplňovat, stačí se jen přihlásit. V účtu kupující může sledovat historii svých objednávek. Zadané údaje budou ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovány po dobu 5 let.

Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním obchodních podmínek, které je platné a účinné v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky, jejichž součástí je i reklamační řád, nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.